โปรแกรม EndNote กับการจัดการงานเขียน

ห้องสมุดได้มีโอกาสนำโปรแกรม EndNote มาใช้กับงานรวบรวมบรรณานุกรม และจัดทำรายการบรรณานุกรมในงานเขียนมาเกือบ 5-6 ปีมาแล้ว เพิ่งมีโอกาสได้นำเสนอเผยแพร่วิธีการใช้เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านไปนี้ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังเขียนรายงานวิจัย หรือ งานเขียนอื่นๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://library.cphs.chula.ac.th/files/Endnote%20Thai.pdf

About cphslib

I am a librarian at the College of Public Health Science, Chulalongkorn University
This entry was posted in Article and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s