แนวทางการสร้างคำถามสำหรับแบบสอบถาม

ได้อ่านเอกสารที่ อ.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ที่ท่านได้ถอดความจากบทความของ Pamela Narins จาก http://www.spss.com/tech/stat เรื่องแนวทางการสร้างแบบสอบถามไว้ อ่านแล้วคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ จึงได้นำเสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางต่อไป

About cphslib

I am a librarian at the College of Public Health Science, Chulalongkorn University
This entry was posted in Article and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s