การแก้ปัญหาการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิต LWP CPHS : ตอนที่ 1

ดิฉันเพิ่งได้ทราบจากอาจารย์  Chapman ว่านิสิต LWP ของเราไม่สามารถค้นเอกสาร Full text จากฐานข้อมูลได้  จึงได้ตอบกลับนิสิตท่านนั้น คือ คุณธนูศิลป์  ถึงวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลที่บอกรับ กรณีที่เราอยู่นอกวง LAN (Local Area Network) ของมหาวิทยาลัยไป  ก่อนอื่นเลยนะคะทุกท่านต้องมารู้จักคำว่า  WebVPN ก่อน!!! แล้วค่อยติดตามอ่านตอนต่อไปเรื่อยๆ นะคะ

ถาม :  บริการ WebVPN คืออะไร ?

ตอบ: ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ เรานี้นะตะ บอกไว้ว่า เป็นบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการที่ใช้งาน Internet จากภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ใช้งานผ่านผูให้บริการ ASDL สามารถใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ( เช่น การเข้าสืบค้นฐานข้อมูลที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าวิจัย) ได้เสมือนอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ถาม: ทำไมต้องใช้การเชื่อมต่อแบบ WebVPN

ตอบ: บริการหลายอย่างของมหาวิทยาลัย จะอนุญาตเฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ใช้หลายคนมีการใช้งานแบบ ADSL ซึ่งไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้ เช่นฐานข้อมูลที่บอกรับ ดังนั้นควรใช้ WebVPN จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูลดังกล่าวได้

ถาม: สำหรับบุคคลากรและนิสิต ต้องใส่ username และ password สำหรับการใช้งาน WebVPN อย่างไร?

ตอบ:  สำหรับบุคคลากร username คือ —@pioneer.netserv.chula.ac.th เช่น wsunanta@pioneer.netserv.chula.ac.th (username ที่ได้รับจากสำนัก IT ของมหาวิทยาลัย)

       สำหรับนิสิต username ที่เป็นรหัสประจำตัวนิสิตเลข 10 ตัว แต่ใช้แค่ 8 ตัวเท่านั้นเช่น      88888888@student.netserv.chula.ac.th

ถาม: จำเป็นต้องใช้บริการ WebVPN หรือไม่ถ้าเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยโดยผ่านโมเด็ม (ที่มหาวิทยาลัย set จำนวนคู่สายไว้ให้)

ตอบ: ไม่จำเป็นค่ะ เพราะการเชื่อมต่อเครือข่าย ย่านโมเด็มจะได้สิทธิการใช้บริการต่างๆ เ สมือนผู้ใช้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ  แต่จะมีปัญหาบางประการค่ะ คือ การเข้าใช้ผ่านโมเด็ม อาจจะช้ามาก เนื่องจาก อาจมีผู้ใช้ติดต่อเข้ามาใช้มากทำให้ เกิดคอขวด หรือคู่สายอาจจะเต็ม

ถาม: ใช้บริการ WebVPN จากภายในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ค่ะ 

ถาม:  และถ้านำ Laptop ของตนเองมาใช้ที่มหาวิทยาลัยตต้องเชื่อมต่อใดๆ หรือไม่ถึงจะเข้าสืบค้นฐานข้อมูลได้

ตอบ: มีค่ะ คือ ต้องมีการลงทะเบียน Laptop ของเราก่อน เพื่อให้ทางระบบ IT ของมหาวิทยาลัยรู้ว่า Laptop เรามีเลขประจำตัวเครื่องอะไร

About cphslib

I am a librarian at the College of Public Health Science, Chulalongkorn University
This entry was posted in Article and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s