คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

วันนี้ดิฉันมีหนังสือมาแนะนำค่ะ   คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับ

ประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2552 จำนวน 403 หน้า ลองอ่านเนื้อหาโดยสรุปจากรายละเอียดข้างล่างนี้  และ

ท่านผู้ใดต้องการอ่านเล่มจริงสามารถอ่านได้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณ

สุขค่ะ เนื้อหาโดยสังเขปดังต่อไปนี้

 

รายละเอียด 

หนังสือ “คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย” เล่มนี้ถูกพัฒนา

ขึ้นจากวารสารทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการ

พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติให้สามารถเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับการ

ประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ทั้งในภาครัฐและเอกชนเนื้อหาภายในเป็นการเสนอ

แนะแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติสำหรับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพบน

หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้บริบทของประเทศไทย เพื่อเพิ่มความโปร่งใส

ของการประเมิน  เหมาะสำหรับนักวิจัยช่วยให้สามารถประเมินความเหมาะสมของ

ระเบียบวิธีวิจัยและคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

บทที่ 1 การพัฒนาคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

บทที่ 2 การกำหนดขอบเขตการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการเลือกตัว

เปรียบเทียบ

บทที่ 3 การกำหนดวิธีการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์

บทที่ 4 การประเมินต้นทุน

บทที่ 5 การวัดผลได้ทางคลินิก

บทที่ 6 การวัดอรรถประโยชน์ (Utility)

บทที่ 7 การจัดการกับเวลาและการใช้อัตราลด (Discount rate)

บทที่ 8 การวิเคราะห์ความไวของผลลัพธ์ (Sensitivity analysis) ที่เกิดจากความ ไม่แน่นอนของตัวแปรใน แบบจำลอง

บทที่ 9 การรายงานข้อมูลและผลการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์

บทที่ 10 ระบบสุขภาพและการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

บทที่ 11 บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

 

 healthtech2

 

About cphslib

I am a librarian at the College of Public Health Science, Chulalongkorn University
This entry was posted in Interesting Book and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s