โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 [พ.ศ. 2550-2554]

มีโรคใดบ้างที่รัฐบาลต้องเพิ่มการลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันในแผนฯ 10  รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ที่ นักวิจัยจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และนักวิจัยจากสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกันสรุปและกล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้   ลองมาดูเนื้อหาคร่าวๆ ว่า ประกอบไปด้วยเรื่องใดบ้างค่ะ และถ้าสนใจอ่านเนื้อหาโดยละเอียด ห้องสมุดวิทยาลัยฯ มีให้บริการค่ะ

บทที่ 1. บทนำ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด ขอบเขต วิธีการดำเนินงานของการศึกษา

บทที่ 2. ภาระโรค ปัจจัยเสี่ยงคนไทย พ.ศ. 2542-2547

บทที่ 3. มาตรการควบคุมป้องกันโรคที่มีลำดับความสำคัญสูง

บทที่4. การสูญเสียผลิตภาพจากภาระโรคที่มีลำดับความสำคัญศูง

บทที่5. การลงทุนของภาครัฐและการประมาณการลงทุนด้านสุขภาพ

บทที่6. ข้อเสนอแนะของภาคีสุขภาพ มาตรการด้านสุขภาพในแผนฯ 10

บบที่7. สรุปผลและข้อเสนอเชิงนโยบาย

costeffec1

About cphslib

I am a librarian at the College of Public Health Science, Chulalongkorn University
This entry was posted in Interesting Book and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s