หนังสือที่น่าสนใจ: สุขภาพคนไทย 2556: ปฏิรูปประเทศไทย….

รายงานสุขภาพคนไทย 2556 นอกจากจะเสนอเนื้อหาสาระ รายงานสถานการณ์เด่นในรอบปีแลัว  สำเนื้อหาหลักในปีนี้เน้นเรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย: ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง” ซึ่งเป็นการจุดประกายทางออกของปัญหารากฐานและโครงสร้างที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย  นอกจากนั้นยังมีสถานการณ์เด่นๆ ที่ทางผู้จัดทำหนังสือได้คัดเลือกนำเสนอ 10 สถานการณ์เด่น ประกอบไปด้วย การจำนำข้าว การขึ้นค่าแรง 300 บาท ผลกระทบของการค้าเสรีที่มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบยาของประเทศ เรื่องแร่ใยหิน เป็นต้น  ประเด็นเรื่องตัวชี้วัด “ความมั่นคงมนุษย์” ยังถูกนำเสนอในรายงานสุขภาพคนไทย 2556  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สุขภาพคนไทย2556

About cphslib

I am a librarian at the College of Public Health Science, Chulalongkorn University
This entry was posted in Interesting Book and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s